172 Skans

By: Åby

I Åby bys oxhage, vid åmynningen, låg i forna tider en skans.
På 1688 års karta över trenne kronohemman i Åby by står följande inskrivet: ”Gammal skants. Dhe danske upkastat anno 1611, nu ligger rasserat och med ahleskoug uthi beväxt.”

Kvar av skansen i dag (1997) är enbart en stenhög.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se