79 Klockarbostället Plattekärr

Nedanstående uppgifter hämtade ur Prosten Mats Ebbe Björkmans Hembygdsforskning och mikrofilmade kyrkoböcker Prästgårdsmagasinet.

I kyrkolagen 1686 talas om klockarna. Där stadgas att han skall vara ”boklärd och kunna sjunga och skriva, så att han däruti kan undervisa församlingens ungdom”. Vid visitation i Åby och Bäckebo som biskop Wallenstråle höll därstädes 1795, erinrade han om, ”att barnaundervisningen är en plikt som åligger församlingens klockare”.

Tidigare hade Greve Ulfvenclou på Björnö, till Åby Församling skänkt ”1/8 mantal Frälse Plattekärr, till orgelnist och klockareboställe”. Under en del av 1800-talet bodde och brukade dessa kyrkomusiker torpet med hjälp av drängar. Jordbruket arrenderades även bort eftersom orgelnisten troligen tröttnat på den långa vägen till sin arbetsplats, kyrkan.

Den som bodde här längst var, Orgelnisten och klockaren Sven Flysell. Med hustru Eva Persdotter och femårig dotter kom familjen till Åby 1793. På torpet Plattekärr föddes ytterligare sju barn mellan 1793 och 1808. Dessutom ett oä. barnbarn, 1828. Att detta var en hårt drabbad familj kan vi utläsa av de delvis svårlästa husförhörslängderna. Av prästens anteckningar kan man för något av barnen uttyda att hon var utvecklingsstörd. Anteckningar döv och dövstum förekommer.

En son dog i lungsot 1822, 21 år gammal. Hustrun Eva dog i Rötfeber 1827, 61 år gammal. Sven FlyselI blev 79 år. Dog enligt anteckningar av ålderdomssvaghet 1837. Med några dagars mellanrum, den 2 -6 -15 augusti, avled tre döttrar i Rötfeber år 1840. Systrarna som i dödboken bär titeln Jungfru var mellan 34 -43 år gamla. Den yngsta dottern dog 1837 i feber och dennes elvaåriga dotter 1839 i Vattusot.

Vad beträffar sjukdomen Rötfeber är den icke upptagen i moderna läkarböcker. Av obekräftade uppgifter lär det varit en smittosam infektionssjukdom som kunde orsakas av dricksvatten?

Under 1900-talet har arrendatorer, bosatta i Gransmåla, odlat jorden på Klockarebostället Plattekärr. På 1920-talet användes även bostadshuset av dåvarande arrendatorn Albert Ekholm och hans familj. Om familjen Ek, med sönerna Ekholm, Eklund, Ekström och Ekman kan vi läsa i boken ”Här växte Läckeby fram”. (Mogatan 11 och 21.)


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296059 E 574555
RT90 X 6297357 Y 1525392
WGS84 dec 56,802432° 16,220856°
WGS84 g/m 56° 48,1459′ 16° 13,2514′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 8,76″ 16° 13′ 15,08″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se